ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน

Print Friendly

8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีเปิดจ่าย กระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนบ้านขุนอมแฮดนอก และบ้านขุนอมแฮดใน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดนอก (ศศช.) มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยนายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ผู้แทน กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมพิธีและเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรประจำปี 57

Print Friendly

8 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรประจำปี 2557 ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีมอบ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบให้เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต

Print Friendly

5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 พร้อมกันนี้มีกรรมการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมคิด ยังเยี่ยม นางนฤมล วสิกชาติ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา และพ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ หลาวทอง) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายห้ความรู้แก่บุคลากรครู ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส”  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

Print Friendly

13 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต และบุคลากรครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด นำโดย ผอ.นิติธร เทพเทวิน, ผอ.ปรียา วรรณฤทธิ์, ผอ.มนทิกา ปูอินต๊ะ, อ.นีรนุช คันธา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยต้นสังกัดจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กศน.อำเภออมก๋อยในอนาคตต่อไป

ประชุมปฏิบัติการ งานศศช.พื้นที่อำเภออมก๋อย

Print Friendly

7 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมปฏิบัติการ “เหลี่ยวหลัง แลหน้า งาน ศศช.พื้นที่อมก๋อย” ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมี ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์ดำริ จนาพิระกนิฎฐ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา เป็นวิทยากร โดยได้ทบทวน บทบาทภารกิจ ของครูอาสาในอดีต เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการงานการศึกษาในพื้นที่โครงการ กพด. และโครงการ ศศช.ในอดีต

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เดินหน้าประเทศไทย

Print Friendly

12 -13 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันในพื้นที่อำเภออมก๋อย ในกิจกรรมมีการเปิดวีดีทัศน์เรื่องการปรองดอง เดินหน้าประเทศไทย เปิดเพลงคืนความสุขให้ประชาชน, เวทีประชาคมชาวบ้าน เรื่อง “อนาคตของครอบครัวชุมชน”, การเสวนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

วันที่ 12 มิถุนายน 57 จัดกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 200 คน และในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จัดที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียนมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยมีพล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ร่วมกิจกรรม