กศน.อมก๋อยสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2557

Print Friendly

23 เมษายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้นำคณะครูและบุคลากรรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ ขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง

รับมอบสื่อการเรียนจากพระอาจารย์ทรงพลฯ

Print Friendly

18 มีนาคม 2557 พระอาจารย์ทรงพล เขมริสี วัดเขาตะแบง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบสื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัด กศน.อำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูรับมอบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง

ในการมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนครั้งนี้ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์จำนวน 22 ชุด, ฮาร์ดดิสจัดเก็บข้อมูล (Master) จำนวน 5 ตัว, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก 22 ตัว รวมมูลค่าประมาณ 1 แสนบาท

ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากพื้นที่สูงภาคเหนือ

Print Friendly

17 มีนาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผุ้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย กรรมการสถานศึกษา ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย เครือข่ายและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมมอบทุน โดยปีงบประมาณ 2557 ได้มอบทุนทั้งหมดจำนวน 825 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,125,000 บาท

โครงการทุนการศึกษา เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา ที่ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในการรับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆประกอบการนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

ประชุมผู้นำท้องถิ่นแนวทางการป้องกันรักษาป่า

Print Friendly

7-10 มีนาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมผู้นำท้องถิ่นเรื่องแนวทางการป้องกันรักษาป่า รักษาน้ำพื้นที่ดอยม่อนจอง พร้อมกับเดินสำรวจสภาพป่าบริเวณดอยม่อนจอง เพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชุนตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกป่าและเห็นสภาพป่าในปัจจุบัน ปัญหาไฟป่า และแนวทางป้องกันรักษาป่าชุมชน โดยจัดประชุมขึ้นที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กดอย

Print Friendly

1-4 มีนาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กดอย ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยมีสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีพระมหาสมใจ สุรจิตฺโต วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร, พระอดิศร อติธัมฺโม พระโฆษิต โชติโก วัดภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นพระวิทยากร

วีดีทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. อบรมเก็บข้อมูล

Print Friendly

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด”การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบออ­นไลน์ ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ต­่างๆ ที่สำคัญให้กับชุมชน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ­ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิ­ตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภ­ออมก๋อยอย่างยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่­อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น: เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”