ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

ความคืบหน้ากรณีไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly

เรียน    ผู้บริจาคสมทบเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู กรณีไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง

จากกรณีไฟไหม้ บ้านแม่ฮองกลางเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 หมู่บ้านแม่ฮองกลาง หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ซึ่งมีครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลาง ปฏิบัติงาน 2 คน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย ต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจในการให้ความช่วยเหลือชุมชนในครั้งนี้ เนื่องจากมีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้การช่วยเหลือในการฟื้นฟูในเบื้องต้นโดยการสร้างบ้านพักชั่วคราวให้ชาวบ้านจนแล้วเสร็จในวันที่ 11 เมษายน 2558

หลังเหตุการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชนและชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง ได้หารือและมีมติเห็นควรย้ายหมู่บ้านไปตั้งที่แห่งใหม่ แต่ยังไม่สามารถย้ายภายในปี 2558 นี้ได้ เนื่องจากติดขัดประเพณีบางอย่างของชุมชนที่เคร่งครัด และจะทำการย้ายหมู่บ้านได้ในต้นปี 2559 ในการนี้ มีผู้ใจบุญสมทบเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผ่านบัญชี “กองทุนช่วยเหลือไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง โดย กศน.อมก๋อย” กศน.อำเภออมก๋อย จึงขอนำเงินที่ได้รับจากการบริจาค เพื่อช่วยเหลือในการสร้างบ้านพักถาวรในปี 2559 ซึ่งหากการย้ายหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลาง (ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง) มีหน้าที่ให้การศึกษากับนักเรียนในชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายตามชุมชน โดยใช้งบประมาณจากการบริจาค ทั้งการสร้างบ้านถาวรให้แก่ชาวบ้าน และการสร้าง ศูนย์การเรียนแห่งใหม่

ทั้งนี้ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ที่ประชุมได้สรุปว่าหลังสงกรานต์จะนำทุกบัญชีที่รับบริจาคโดยส่วนราชการรวมกันเป็นบัญชีเดียวกันโดยมีคณะกรรมการดังนี้ 1.นายอำเภออมก๋อย ประธานกรรมการ, 2.พัฒนาการอำเภอ, 3. สรรพกรอำเภอ, 4. ท้องถิ่นอำเภอ, 5. ธ.ออมสิน สาขาอมก๋อย, 6. นายกอบต.นาเกียน, 7. กศน.อำเภออมก๋อย, 8. เสมียนตราอำเภอ กรรมการและเหรัญญิก ในการเบิกเงินวงเงินไม่เกิน100,000 บาท ให้มีลายมือชื่อ 5 ใน 8 และถ้าเกินกว่า 100,000 บาทให้ผ่านที่ประชุมกรรมการ สำหรับการดำเนินงานใช้จ่ายต่างๆ/การช่วยเหลืออื่น ๆ จะมีการประชุมหารือหลังเทศกาลสงกรานต์ ในชั้นต้นได้มอบเงินสดให้หลังคาเรือนละ 5,000  บาท รวม 120,000 บาท และค่าหมูสดอีก 24 กก.ๆ ละ 120 บาท (2,880 บาท) และค่านำมันจ้างรถชาวบ้านขึ้นไปส่งของอื่น ๆ จำนวน 3,000 บาท เงินที่เข้าบัญชีทั้งหมดยังไม่ได้เบิกจ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นที่ได้มอบให้เป็นเงินสด 120,000 บาท (วันอาทิตย์ที่ 5 เมย. 58)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต
ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย
13 เมษายน 2558

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพลส จำกัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Print Friendly

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพลส จำกัด นำโดยผู้จัดการภาคเหนือบนและเจ้าหน้าที่ในเครือนิ่มซี่เส็ง ได้บริจาคเงินและของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านแม่ฮองกลาง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ผ่าน กศน.อำเภออมก๋อย

การช่วยเหลือกรณีไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly

ตามที่เกิดเหตุไฟไหม้ หมู่บ้านแม่ฮองกลาง 23 หลังคาเรือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ในจำนวนนี้มีบ้านพักของนักเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลาง ประสบภัยจำนวนหนึ่ง กศน.อำเภออมก๋อย จึงดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านแม่ฮองกลาง ตำบลนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เบื้องต้น กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ  ธรรมบัญฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท รวม 24 หลังคาเรือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ในวันที่ 6 เมษายน 2558 ขณะนี้ชาวบ้านแม่ฮองกลางกำลังหาพื้นที่ในการสร้างหมู่บ้านใหม่และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทนภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลางที่แห่งใหม่ เมื่อได้สถานที่สร้างหมู่บ้านที่แน่นอน ศูนย์ กศน.อำเภออมก่อยและคณะกรรมการอำเภออมก๋อย  จะดำเนินการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

 

อบรมการสร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้

Print Friendly

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 กศน.อำเภออมก๋อยร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดการอบรมตามหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรัษ์ป่าไม้ ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2558 โดยมี นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 2 เมษายน 2558

Print Friendly

การพูด การอ่าน การเขียน การฟัง กริยาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  แต่ปัจจุบันด้วยความที่เรามีเวลาที่จำกัด จึงทำให้คนไทยห่างเหินกับกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ รัฐบาลซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็น “วันรักการอ่าน” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องใน“วันรักการอ่าน”

WordPress theme: Kippis 1.15