ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

เลขาธิการ กศน.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Print Friendly

13 ก.ค. 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปลูกป่าในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558
กศน.อำเภออมก๋อยจัดพิธีปลูกป่าเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภออมก๋อย มีความตื่นตัวในโครงการฯ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องจัดขึ้นที่หมู่บ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม มีแปลงปลูกป่ามีจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 13 ไร่ มีพันธุ์พืชที่ปลูกแบ่งเป็นไม้ป่าได้แก่ ต้นเนียง ต้นพยุง ต้นมะขามป้อม และต้นยางนา ส่วนไม้เกษตรได้แก่ ต้นอะโวคาโด และต้นกาแฟ

อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

Print Friendly

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

สำรวจพื้นที่ประชุมเตรียมงานสร้างป่าสร้างรายได้

Print Friendly

7 ก.ค. 58 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู ได้สำรวจและเตรียมการพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เพื่อเตรียมต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน. วันที่ 13 ก.ค. 58 เวลาต่อมาได้ประชุมชาวบ้านภาคกลางคืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนันตำบลสบโขง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกษตรที่สูงดอยแบแล และเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการคุ้มครองสถานีเกษตรที่สูงดอยแบแล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา

Print Friendly

12 มิถุนายน 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา ครู กพด. (อัตราจ้าง) สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เสียชีวิตจากโรคไตวาย พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทำบุญช่วยเหลือครอบครัวและทายาท ในนาม กศน.อำเภออมก๋อย ณ บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

Print Friendly

เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 สำนักงาน กศน. จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมยุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้น ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานสร้างป่า สร้างรายได้ฯ  จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบแนวพระราชดำริโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ให้กับ คณะครู ศศช. จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน จากนั้นเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตามโครงการฯ
ในการประชุมปฏิบัติการฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากร ในการชี้แจงข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษา สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมตามแนวพระราชดำริ สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ บรรยายเรื่อง หลักการปลูกป่า และแนวทางการจัดทำธนาคารต้นไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง บรรยายเรื่องการดำเนินงานตามงบประมาณสนับสนุนในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ นายอนัน เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร บรรยายเรื่องวิธีการขยายพันธุ์และการบำรุงรักษาต้นกาแฟ นายสนั่น เผือกไร่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน บรรยายเรื่องการปลูกถั่วมะแฮะเพิ่มสารอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ และนางนงนุง แตงทรัพย์ จากกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายเรื่องการแปรรูปถั่วมะแฮะ

อบรมกระบวนการเรียนรู้ กศน.การปลูกถั่วมะแฮะ

Print Friendly

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จัดทำโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามพระราชดำริ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ให้พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกถั่วมะแฮะเป็นพืชเบิหนำในเบื้องแรก การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 325 คน ได้แก่ครู กศน. พื้นที่อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากคณะวิทยากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15