ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

รับมอบคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค

Print Friendly

กศน.อำเภออมก๋อยได้รับมอบอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุค พร้อมของอุปโภคบริโภคโดยพระอาจารย์ทรงพล            

พิธีน้อมเกล้า ถวายปลากะตักและปลาทูแห้งพระราชทาน

Print Friendly

กศน.อำเภออมก๋อย นำโดยนายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ข้าราชการครู และคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้า ถวายปลากะตักและปลาทูแห้งพระราชทาน โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม                    

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559

Print Friendly

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 สำหรับเยาวชน ชาย หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่นๆละ 160 คน ระยะเวลารุ่นละ 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 19-28 เมษายน 2559 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กศน.อำเภออมก่อย เปิดรับสมัครตัวแทน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 – 27 มกราคม 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 053-112709 กศน.อำเภออมก๋อย 053-467070

ประชุมชี้แจงการย้ายชุมชนบ้านแม่ฮองกลางและศศช.บ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และครูนิเทศก์ ครูประจำศศช.บ้านแม่ฮองกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการย้ายชุมชนบ้านแม่ฮองกลางและการย้าย ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านแม่ฮองกลาง        

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Print Friendly

เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) นับเป็นวโรกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศ จะได้พร้อมใจกันถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นครั้งสุดท้าย
ทั้งนี้ กศน.อำเภออมก๋อย นำโดยนายเจริญ ธรรมบัญฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภออมก่อย ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดแสนทอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่           

ขอความร่วมมือมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

Print Friendly

558000005277001

อำเภออมก๋อยได้รับรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภออมก๋อย พบผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทางปัจจัย บุคคล เวลา สถานที่และโอกาสในการแพร่กระจายในวงกว้าง หากไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลอมก๋อยร่วมกับสาธารณสุขอำเภออมก๋อย และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณแหล่งที่พบการติดเชื้อไข้เลือดออกและยังมีอีกหลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล บ้านพักข้าราชการ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress