ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

ประชุมร่วมคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

Print Friendly

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายเจริญ  ธรรมบัญฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ประชุมร่วมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลอมก๋อยและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย

 

รองเลขาธิการกศน.ติดตามการดำเนินงาน

Print Friendly

6 ธันวาคม 2557 ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ที่เราชาว กศน.ไปถักทอสร้างโอกาสทางการศึกษาในที่ๆโรงเรียนในระบบไม่สามารถเข้าไปถึง จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของครู กศน.บนดอยที่เรียกว่าครู ศศช.(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”) ที่ทำการสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลไปถึงในระดับประถมศึกษา พร้อมกับการสอนวิชาอาชีพ ทั้งสุขอนามัยในชุมชน จนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ https://www.gotoknow.org/posts/581831

กศน.อมก๋อยร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

Print Friendly

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากร คณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมตักบาตรและร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป

กศน.อมก๋อยถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช

Print Friendly

23 ตุลาคม 2557 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน การเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

ผอ.ประเสริฐ หอมดี ติดตามการจัดการศึกษา ศศช.

Print Friendly

23 กันยายน 2557 นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สภาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง (ศศช.) พร้อมกันนี้ได้สอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของครู กศน.อำเภออมก๋อย ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่สูง พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยมีนายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล คณะครูนิเทศก์ ครูอาสาสมัครฯ ในพื้นที่ และครู กศน.ตำบล ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

เวทีเสวนาความคิดเห็นความเข้าใจหลัก 12 ประการ

Print Friendly

22 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และบุคลากรครู กศน. จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความความคิดเห็นความเข้าใจในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15