ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

กศน.อมก๋อยถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช

Print Friendly

23 ตุลาคม 2557 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน การเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

ผอ.ประเสริฐ หอมดี ติดตามการจัดการศึกษา ศศช.

Print Friendly

23 กันยายน 2557 นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สภาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง (ศศช.) พร้อมกันนี้ได้สอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของครู กศน.อำเภออมก๋อย ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่สูง พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยมีนายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล คณะครูนิเทศก์ ครูอาสาสมัครฯ ในพื้นที่ และครู กศน.ตำบล ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

เวทีเสวนาความคิดเห็นความเข้าใจหลัก 12 ประการ

Print Friendly

22 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และบุคลากรครู กศน. จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความความคิดเห็นความเข้าใจในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

ตลาดนัดเสื้อผ้าสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Print Friendly

17 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดตลาดนัดเสื้อผ้า ตามโครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน มีร้านค้าเข้าร่วมเปิดร้าน และนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

อบรมครูพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

Print Friendly

11 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยความร่วมมือ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยเข้ารับการอบรมพัฒนาจำนวน 40 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน

Print Friendly

8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีเปิดจ่าย กระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนบ้านขุนอมแฮดนอก และบ้านขุนอมแฮดใน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดนอก (ศศช.) มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยนายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ผู้แทน กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมพิธีและเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค