ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

Print Friendly

13 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต และบุคลากรครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด นำโดย ผอ.นิติธร เทพเทวิน, ผอ.ปรียา วรรณฤทธิ์, ผอ.มนทิกา ปูอินต๊ะ, อ.นีรนุช คันธา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยต้นสังกัดจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กศน.อำเภออมก๋อยในอนาคตต่อไป

ประชุมปฏิบัติการ งานศศช.พื้นที่อำเภออมก๋อย

Print Friendly

7 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมปฏิบัติการ “เหลี่ยวหลัง แลหน้า งาน ศศช.พื้นที่อมก๋อย” ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมี ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์ดำริ จนาพิระกนิฎฐ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา เป็นวิทยากร โดยได้ทบทวน บทบาทภารกิจ ของครูอาสาในอดีต เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการงานการศึกษาในพื้นที่โครงการ กพด. และโครงการ ศศช.ในอดีต

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เดินหน้าประเทศไทย

Print Friendly

12 -13 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันในพื้นที่อำเภออมก๋อย ในกิจกรรมมีการเปิดวีดีทัศน์เรื่องการปรองดอง เดินหน้าประเทศไทย เปิดเพลงคืนความสุขให้ประชาชน, เวทีประชาคมชาวบ้าน เรื่อง “อนาคตของครอบครัวชุมชน”, การเสวนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

วันที่ 12 มิถุนายน 57 จัดกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 200 คน และในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จัดที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียนมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยมีพล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

รับมอบอาคารเรียนจาก Bangkok Chefs Charity

Print Friendly

3 มิถุนาย 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีรับมอบอาคารเรียนจาก Bangkok Chefs Charity นำโดยคุณพัชรินทร์ เหมอังกูร และคณะ Chefs จากโรมแรมต่าง ๆ พร้อมด้วยนายศรีเรศ โกฎคำลือ อดีต สส.เชียงใหม่เขต 10 มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อยให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ หลังจากเสร็จพิธีได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคอะกะชอเด ตำบลแม่ตื่น การสนับสนุนจาก Bangkok Chefs Charity ในปีนี้ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน บ้านเคอะกะชอเด, บ้านผาผึ้ง บ้านมะหินหลวง และงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนฯ บ้านห้วยครั้ง บ้านรังบี้ บ้านห้วยน้ำผึ้ง และบ้านอูแจะ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 848,000 บาท

ประชุมร่วมหน่วยงานสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กฯ

Print Friendly

2 มิถุนายน 2557 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมสนับสนุน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามและรายงานโครงการพระราชดำริ มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมประชุม นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร, อ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ และคณะจากมหายิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานเครื่องข่าย สวทช., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ และผู้แทนจาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยจัดประชุม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

กศน.อมก๋อยสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2557

Print Friendly

23 เมษายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้นำคณะครูและบุคลากรรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ ขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง