ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา

Print Friendly

12 มิถุนายน 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา ครู กพด. (อัตราจ้าง) สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เสียชีวิตจากโรคไตวาย พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทำบุญช่วยเหลือครอบครัวและทายาท ในนาม กศน.อำเภออมก๋อย ณ บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ

Print Friendly

เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 สำนักงาน กศน. จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมยุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้น ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานสร้างป่า สร้างรายได้ฯ  จากนั้น ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบแนวพระราชดำริโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ให้กับ คณะครู ศศช. จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน จากนั้นเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตามโครงการฯ
ในการประชุมปฏิบัติการฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากร ในการชี้แจงข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษา สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม และการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมตามแนวพระราชดำริ สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ บรรยายเรื่อง หลักการปลูกป่า และแนวทางการจัดทำธนาคารต้นไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง บรรยายเรื่องการดำเนินงานตามงบประมาณสนับสนุนในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ นายอนัน เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร บรรยายเรื่องวิธีการขยายพันธุ์และการบำรุงรักษาต้นกาแฟ นายสนั่น เผือกไร่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน บรรยายเรื่องการปลูกถั่วมะแฮะเพิ่มสารอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ และนางนงนุง แตงทรัพย์ จากกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายเรื่องการแปรรูปถั่วมะแฮะ

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. เรื่องการปลูกถั่วมะแฮะ

Print Friendly

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จัดทำโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามพระราชดำริ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ให้พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกถั่วมะแฮะเป็นพืชเบิหนำในเบื้องแรก การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 325 คน ได้แก่ครู กศน. พื้นที่อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากคณะวิทยากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

Print Friendly

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ได้เดินทางติดตามงานการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ และ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามโครงการในสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง กศน.อมก๋อย บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

รับมอบบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Print Friendly

24-25 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขึ้นไปติดตามการก่อสร้างและทำพิธีรับมอบอาคารบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ศศช. โดยปี 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักครูให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จำนวน 11 ศูนย์การเรียน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly

18 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลางกรณีไฟไหม้หมู่บ้าน 23 หลังคาเรือนเพิ่มเติม ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหมู 23 ตัว อาหารหมู 23 กระสอบ ไก่พื้นเมือง เครื่องครัว และอุปกรณ์ต่อท่อน้ำประปาภูเขาที่ใช้ในชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 147,593 บาท

WordPress theme: Kippis 1.15