ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

ติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

Print Friendly

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ได้เดินทางติดตามงานการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ และ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามโครงการในสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง กศน.อมก๋อย บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

รับมอบบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Print Friendly

24-25 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขึ้นไปติดตามการก่อสร้างและทำพิธีรับมอบอาคารบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ศศช. โดยปี 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักครูให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จำนวน 11 ศูนย์การเรียน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly

18 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลางกรณีไฟไหม้หมู่บ้าน 23 หลังคาเรือนเพิ่มเติม ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหมู 23 ตัว อาหารหมู 23 กระสอบ ไก่พื้นเมือง เครื่องครัว และอุปกรณ์ต่อท่อน้ำประปาภูเขาที่ใช้ในชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 147,593 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

Print Friendly

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในพิธี และมีภาคส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา จำนวน 825 ทุน

รับมอบอาคารเรียน จาก Bangkok Chef Charity

Print Friendly

6 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อยรับมอบอาคารเรียนจาก Bangkok Chef Charity โดยนายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบ มี นายเจริญ ธรรมบัญฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย กล่าวรายงาน โดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนจาก Bangkok Chef Charity และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ จำนวน 9 ศศช.

ประชุมสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ

Print Friendly

เมื่อวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558 สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่  กศน.อำเภออมก๋อย กรมการปกครองอำเภออมก๋อย ป่าไม้ ภาคีเครือข่ายร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับหน่วยงานหลัก ที่สนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ได้แก่ สนง.กศน กรมการปกครอง ป่าไม้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในการนี้คณะผู้ติดตามโครงการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการให้กับคณะครู ที่ทำงานในพื้นที่ทรงงานเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน

WordPress theme: Kippis 1.15