ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

นโยบายเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด (2 ต.ค.2558)

Print Friendly

นโยบายเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด (2 ต.ค.2558)
.
ส่วนที่ 1
1) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
2) เป้าคือปรัชญาการคิดเป็น การมีอุดมการณ์เป็นเป้าหมายสูงสุด เข้าใจชาวบ้าน ความลำบากยากแค้นของชาวบ้าน องค์กรใดไร้ปรัชญาจะแกว่ง ปักธง ปรัชญาคิดเป็นคือเป้าหมาย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคู่ขนานกันไป ทั้ง 2 ปรัชญา
– คนไทยมีปัญหาที่การตัดสินใจ ขาดหลักคิด การคิดเป็น คิดจากข้อมูล 3 ส่วน ตนเอง สังคม วิชาการ
– คิดเป็นคือทำให้คนมีความสามารถในการตัดสินใจ
– ทำให้คน กศน.ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ตัดสินใจเป็น
– นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ด้านตนเอง เพราะส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล สังคม+วิชาการ
– ปรัชญา กศน. 3 ข้อ
1. มนุษย์ต้องการความสุข
2. ความแตกต่างของมนุษย์
3. มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมเป็นกลุ่ม จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
– หาช่องทางให้คนคิดเป็น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ใช้ศิลปะในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
– ศาสตร์ คือ คิดเป็น
– ศิลป์ คือ จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
– ทำให้คนมีคุณภาพ คือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
.
ส่วนที่ 2
กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม กระบวนทัศน์ 3 วิธี
1. วิธีคิด
2. วิธีปฏิบัติ
3. การให้คุณค่าในสิ่งนั้นๆ
ประชาชนมีศักยภาพถ้าได้รับโอกาส ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมไปกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาหารดี สุขภาพดี
เดิมกรอบของการศึกษา มีครู มีห้องเรียน ก็ต้องสอน จบมาเป็นเจ้าคนนายคน กระบวนทัศน์ใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เครื่องบิน ห้องน้ำ ภูเขา ทะเล ก็เรียนได้ เปลี่ยนวิธีสอนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การให้ข้อมูล การแนะนำ คือต้องใช้ศิลปมากขึ้น ปลายทางคือมนุษย์ที่สมบูรณ์
การศึกษาต่อเนื่อง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม หาเครื่องมือ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม+ภูมิปัญญาชาวบ้าน+เทคโนโลยีปัจจุบัน ต้องมาชำระระเบียบ ที่อนุมัติแล้วเดิม+ระเบียบฝึกอบรมกลางที่ใช้ทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น 1-30 ช.ม. กลุ่มสนใจ 30 ชม.ขึ้นไปใช้หลักสูตรระยะสั้น
ทำการศึกษาหรือพัฒนาต้องมีหลักสูตรระยะสั้น ซื้อวัสดุฝึก เพื่อสาธิต วิธีนำหลักสูตรไปใช้ คือ กลุ่มสนใจ กับชั้นเรียนระยะสั้น ไม่ใช้ระเบียบฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น กลุ่มสนใจ
1. หลักการ
2. มีกี่ขั้นตอน
3. มีกฎระเบียบอะไรบ้าง
4. แต่ละขั้นตอนมีระเบียบอะไรบ้าง
ทุกเรื่องให้ใช้ 4 ตัวนี้ การจัดการศึกษาต้องมีหลักสูตร กลุ่มสนใจ 6 คนขึ้นไป ใช้หลักสูตรนี้เพื่อความปรองดองของประชาชน ใช้กลไกบริหารที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ PDCA
.
P มีแผนกลยุทธ์
ทุกตำบลต้องมีข้อมูลครบ
1. ข้อมูลทางกายภาพ
2. ข้อมูลระดับจุลภาค
3. มีแผนกิจกรรม
การทำข้อมูลระดับจุลภาคจะมีช่องให้กรอกข้อมูล ตำบล > อำเภอ>จังหวัด>ประเทศ สามารถกดดูข้อมูลได้เลย ข้อมูลที่สำรวจทำเพียงพอแล้ว จะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 อยากได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่
***แผนปฏิบัติการแผ่นเดียวตำบล โดยให้ตำบลทำคำรับรองกับ ผอ.กศน.อำเภอ ผอ.กศน.จังหวัดเป็นพยาน
กิจกรรมอะไร+เป้าหมาย+งบประมาณ เป็นรายไตรมาศ

D ปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส สิ้นไตรมาส 1 ผลจะขึ้นมาทันที ถ้าทำไม่ได้ตามเป้าหมายหยุดทำทันที พอไตรมาส 2 เริ่มทำของไตรมาส 2 หากทำไม่ได้ จะให้จังหวัดบริหารให้คนที่ทำได้ไปทำ
จะมีแบบประเมินตรวจสอบ จะมีการประเมินเป็นระดับ มีการให้รางวัล ลงโทษ ต้องการให้ความเป็นธรรมโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

C มีการนิเทศช่วยเหลือ ใช้หลักการประเมินเพื่อพัฒนา

A ปรับปรุงและพัฒนา
.
ส่วนที่ 3 ผังมโนทัศน์ กศน.ร่วมสร้าง 3 วิธีการมีส่วนร่วม
1. จัดเอง
2. ร่วมจัด
3. ส่งเสริมให้จัด
.
– ปี 2559 พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการทำงาน
– ทวิศึกษาจะเดินต่อ แต่การจะขยายจะรับฟังจังหวัด ถ้าพร้อมเปิดเต็มที่ ไม่ไหวก็หยุด เกลียดที่สุดคือรายงานเท็จ ไม่มีคือไม่มี
– กลุ่มศูนย์เดินต่อ ใช้ในเชิงวิชาการเป็นสำคัญ
.
แนวปฏิบัติ กศ.ขั้นพื้นฐาน หารือ
1. จำนวนนักศึกษา
2. คุณภาพงาน นักศึกษาไร้ร่องรอย
.
ยึดระบบกลุ่ม ประถม กลุ่มละไม่เกิน 35 คน ม.ต้น/ม.ปลาย กลุ่มละไม่เกิน 40 คน ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มให้ถูกต้อง ประกาศจัดตั้งให้ถูกต้อง ทุกภาคเรียน ครูประจำกลุ่ม ได้แก่
1. ข้าราชการทุกประเภท
2. พนักงานราชการทุกตำแหน่ง
3. คนนอก เช่น ครู ศรช.
.
จำนวนนักศึกษายังไม่ได้ข้อสรุป. ไปสรุป วันที่ 20 ต.ค.58 ที่ อุดรธานี ( ส่วนที่เลขาฯคิดไว้ ต้องวินิจฉัย
ข้าราชการและพนักงานราชการตำแหน่งอื่น ไม่เกิน 1 กลุ่ม
ครู ศรช. ม.ต้น/ม.ปลาย 2 กลุ่ม ๆ ละ 40 = 80 คน
ครูอาสาฯ ประถม ) 1 กลุ่ม = 35 คน
ครู กศน.ตำบล ม.ต้น/ม.ปลาย 1 กลุ่ม 40 คน )

ที่มา….http://www.krukorsornor.com/news-id6063.html

กศน.อำเภออมก๋อย รับสมัครนักศึกษาใหม่

Print Friendly

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเรียนสามารถสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยและกศน.ตำบลทุกตำบล สอบถามรายละเอียดติดต่อ 053-467070

หลักฐานการสมัคร

–   สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

–   รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

–   สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

–   หลักฐานสำคัญอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ กศน.อำเภออมก๋อย

Print Friendly

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารด้วยรูปแบบและวิธีการผสมผสานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นพร้อมทั้งภาคธุรกิตเอกชน ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสนองพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าได้โดยเร็วในระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่อง
โดยในปี 2558 สำนักงาน กศน. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ไปดำเนินงานในพื้นที่ทรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน รวม 11 อำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,113 รายพื้นที่ทั้งหมด 5,817 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา โดยสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ ศูนย์ กศน.อำเภอรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปลูกฝังให้กลุ่มเกษตรกรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน มีรายได้ระหว่างการปลูกป่าที่มีทั้งไม้ป่า และไม้เกษตร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีเปิดกิจกรรม”ปลูกป่า สร้างรายได้” ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในพื้นที่ดำเนินงาน บ้านขุนอมแฮดใน อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำเภออมก๋อยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภออมก๋อยเข้าร่วมกิจกรรม 

พัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ

Print Friendly

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำครูศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภออมก๋อยโดยนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธารเปิดการโครงการพัฒนาบุคลากรสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำครูศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภออมก๋อย ณ ห้องประชุมอำเภออมก๋อย

เลขาธิการ กศน.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Print Friendly

13 ก.ค. 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปลูกป่าในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558
กศน.อำเภออมก๋อยจัดพิธีปลูกป่าเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภออมก๋อย มีความตื่นตัวในโครงการฯ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องจัดขึ้นที่หมู่บ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม มีแปลงปลูกป่ามีจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 13 ไร่ มีพันธุ์พืชที่ปลูกแบ่งเป็นไม้ป่าได้แก่ ต้นเนียง ต้นพยุง ต้นมะขามป้อม และต้นยางนา ส่วนไม้เกษตรได้แก่ ต้นอะโวคาโด และต้นกาแฟ

อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

Print Friendly

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress