ข่าวประกาศ กศน.อำเภออมก๋อย

Featured

Print Friendly

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภออมก๋อย

ตลาดนัดเสื้อผ้าสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Print Friendly

17 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดตลาดนัดเสื้อผ้า ตามโครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน มีร้านค้าเข้าร่วมเปิดร้าน และนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

อบรมครูพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

Print Friendly

11 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยความร่วมมือ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยเข้ารับการอบรมพัฒนาจำนวน 40 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน

Print Friendly

8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีเปิดจ่าย กระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนบ้านขุนอมแฮดนอก และบ้านขุนอมแฮดใน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดนอก (ศศช.) มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยนายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ผู้แทน กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมพิธีและเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรประจำปี 57

Print Friendly

8 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรประจำปี 2557 ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีมอบ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบให้เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต

Print Friendly

5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 พร้อมกันนี้มีกรรมการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมคิด ยังเยี่ยม นางนฤมล วสิกชาติ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา และพ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ หลาวทอง) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายห้ความรู้แก่บุคลากรครู ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส”  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

Print Friendly

13 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต และบุคลากรครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด นำโดย ผอ.นิติธร เทพเทวิน, ผอ.ปรียา วรรณฤทธิ์, ผอ.มนทิกา ปูอินต๊ะ, อ.นีรนุช คันธา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยต้นสังกัดจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กศน.อำเภออมก๋อยในอนาคตต่อไป