รองเลขาธิการกศน.ติดตามการดำเนินงาน

6 ธันวาคม 2557 ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ที่เราชาว กศน.ไปถักทอสร้างโอกาสทางการศึกษาในที่ๆโรงเรียนในระบบไม่สามารถเข้าไปถึง จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของครู กศน.บนดอยที่เรียกว่าครู ศศช.(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”) ที่ทำการสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลไปถึงในระดับประถมศึกษา พร้อมกับการสอนวิชาอาชีพ ทั้งสุขอนามัยในชุมชน จนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ https://www.gotoknow.org/posts/581831

เวทีเสวนาความคิดเห็นความเข้าใจหลัก 12 ประการ

22 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และบุคลากรครู กศน. จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความความคิดเห็นความเข้าใจในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เข้าร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

ตลาดนัดเสื้อผ้าสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

17 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดตลาดนัดเสื้อผ้า ตามโครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน มีร้านค้าเข้าร่วมเปิดร้าน และนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

อบรมครูพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

11 กันยายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยความร่วมมือ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยเข้ารับการอบรมพัฒนาจำนวน 40 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ

10-11 มกราคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรและนักศึกษา กศน.  เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น”  และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนในชุมชนเพื่อการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นวิทยากรและหัวหน้าโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

 

กศน.อมก๋อยร่วมสืบสานลอยกระทงยี่เป็ง 2556

26 พฤศจิกายน 2556 ชาวกศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา โดยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2556

คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 การประกวดกระทงใหญ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่อย่างสวยงาม ในส่วนของ กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถกระทงในปี 2556 ของกศน.อำเภออมก๋อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทด้านความคิดสร้างสรรค์ เน้นการนำเสนอเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15