ระเบียบ, กฏหมาย

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถดูได้จากคู่มือการดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

คำสั่งมอบอำนาจ ผอ.กศน.อำเภอ/ผอ.กศน.จังหวัด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ระเบียบและกฎหมาย เครื่องแบบพนักงานราชการ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ
พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.๒๕๒๖
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำร้องเรียนฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ (ยกเลิก)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับนักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยฯ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางการอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

คำถามยอดฮิต

ถามว่า–เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี มาสมัครเรียน กศน. รับได้ไหม
ตอบว่า–กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรใหม่คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน

หมายความว่า ถ้าไม่เรียนในระบบโรงเรียนก็เรียน กศน.ได้ ถึงแม้จะอายุไม่ถึง 15 ปีก็ตาม แต่ถ้าเรียนในระบบโรงเรียนแล้วก็เรียน กศน. ไม่ได้ แต่เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ที่มาเรียน ประถม และ ม.ต้น กับ กศน. ให้ สพท. รู้ข้อมูลว่าเด็กที่ยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เรียนอยู่ที่ไหนบ้าง (ม.ปลาย ไม่ต้องแจ้ง ) เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ไม่ใช่เพื่อขออนุญาต

ถามว่า–ต้องมีหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษาในระบบหรือเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่
ตอบว่า–เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับหรือออกกลางคันส่วนใหญ่ไม่ได้ติดต่อสถานศึกษาเดิม ฉนั้นจึงไม่มีหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นหน้าที่ กศน.อำเภอที่รับสมัครต้องทำหนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเอง กรณีเด็กมาเรียนในระดับประถมฯ และ ม.ต้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ไม่ใช่เพื่อขออนุญาต

 • Aou_29

  สุดยอดเลยคะ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆ

 • Moo Moo2517

  นักเรียนที่จะเข้าเรียน กศน. ต้องมีอายุเท่าไหร่คะ

  • admin

   โดยหลักการเด็กวัยเรียน (ในระบบ) อายุ 7-14 ปี คนที่จะเรียน กศน.ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป

   กรณีอายุไม่ถึง 15 ปีก็สามารถเรียนได้

  • suwan_phutphan

   15 ปีขึ้นไปครับ ยกเว้น เด็กด้อยโอกาส ที่เข้าเรียนในสถานศึกษาปกติของ สพท.ไม่ได้

 • Udomchap

  ดี ครับ

 • กศน.อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำน

  เยี่ยมมากครับ..ขอบคุณมากมาย

 • จันทร์ทิพย์

  มีการเลือกสายเรียนไหมค่ะ

 • narumon

  ทำไม15เรียนไม่ได้ค่ะ ที่กศน เค้าบอกรับ 16ต้องไปขอหนังสื่อรับรองขอเรียนต่อกศน.อีกอะคะ

  • admin

   เจ้าหน้าที่รับสมัคร คงไม่กล้ารับ เพราะการตีความในกฎหมายครับ

   ถ้าเกิน 15 ปีบริบูรณ์สมัครเรียนได้ครับ

 • เปิ้ล

  อยากไดแบบฟอร์มขออนุญาติรับเด็กเข้าเรียนที่อายุยังไม่ถึง15ปีถึงเขตนะคะ

 • ชนิตา พัฒน์ชู

  เปิดมาดูก็ได้ความรู้คะ ขอบคุณมากๆ แต่อยากอ่านกฏระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอนคะ หาไม่เจอ (มีไหมคะหรือไม่มี) เนื่องจากที่ๆเรียนอยู่ อาจารย์สองมาตราฐานมากคะ บ้างครั้งเพื่อความสบายใจก็จะคิดว่าอาจารย์เค้าช่วยเหลือนักเรียนคนนั้น แต่ว่าสภาพความเป็นจริงคือไม่ใช่ ยกกรณีตัวอย่างนะคะ(ที่เกิดขึ้นจริง)
  1.เรื่องการเซ็นต์ชื่อมาเรียน คือใน1ภาคเรียนห้ามขาดเกิน 3ครั้ง แต่อาจารย์ก็ให้บุคคลกลุ่มนึงลงชื่อย้อนหลังได้(กลุ่มนี้อาจารย์สนิทและที่ขาดเรียนคือเมา) แต่กับอีกกลุ่มนึงไม่ได้(ที่ขาดเรียนคือลางานไม่ได้) เมื่ออาทิตย์ที่21/12/57 วิชาสุขศึกษา ให้ออกกำลังกาย ให้นร.ทุกคนวิ่งรอบสนามแล้วค่อยมาเซ็นต์ชื่อ แต่ปรากฏว่า มีนร.คนโปรดของเค้าสามสี่คนไม่ต้องวิ่งเลย วิ่งมาเหนื่อยๆเห็นมันนั่งยิ้ม อีกคนก็นอน อีกคนก็เล่นโทรศัพท์ รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไอ้พวกนี้ไมได้เซ็นต์ชื่ออ่า
  2.เรื่องการสอนในห้องเรียน คือ ไม่ค่อยสอน(อันนี้ก็พอเค้าใจคำว่าเรียนตามอัธยาศัย) เดินหนีออกจากห้องไปเลยเวลาตัวเองอารมณ์ไม่ดี เช่น เรียกประชุมคณะกรรมการมีคณะกรรมมาไม่ครบ แล้วก็คนที่ไม่ใช่คณะกรรมการเค้าก็ทำงานเค้าไปไม่ได้สนใจ ก็โมโหเดินออกไปไม่กลับมาสอนอีก
  ทุกอย่างไม่มีแม้แต่คำว่าจรรยาบรรณเข้ามาร่วมใช้ในการสอนเลยมีแต่จรรณยาตนล้วนๆ ทุกคนก็ขี้เกียจจะมีปัญหาเลยนิ่งเสีย แต่ตอนนี้ดิฉันก็เริ่มรู้สึกเบื่อๆเหมือนกันคือไม่รู้จะทำอย่างไร ก็ได้แต่คิดว่าจะเปลี่ยนศรช. หรือย้ายเขตซะเลยดีนะ เลยอยากอ่านประเทืองปัญญาเอาไว้ว่าอาจารย์ที่ดีหรือกฏระเบียบที่มีควรเป็นอย่างไร
  เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะ เพราะทุกที่ ทุกแห่งก็มักมีแกะดำเสมอ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress